Yazı Detayı
09 Kasım 2021 - Salı 11:23 Bu yazı 143 kez okundu
 
Yazı Serisi 3- Osmanlı Devrinde Kütahya Ticareti
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

Fasıl 4-Fasıl 5-Fasıl 6-

Fasıl 4:  ,Hey’et-i umumiye beyanındır.

Yirmidokuzuncu Madde: Her sene akd-i ictima’ edecek olan Hey’et-i Umumiye şirketin umur ve mesalihine dair her sene Meclis-i İdare tarafından takdim olunan layiha ile hesabata dair müfettiş tarafından verilen raporun kıraetini istima’ ve hesabatı lede’l-müzakere ya kabul veya reddeder ve hisse-i  temettu’u tayin eyler.  Tebeddülü iktiza eden Meclis-i İdare a’zasının yerlerine diğerlerini nasb eder ve şirketin bi’l-cümle umur ve hususatı hakkında bi’l-müzakere karar-ı kat’ı i’ta ve Meclis-i İdare’nin icab eylerse iktidarını tevsi’ eyler. Fakat hey’et-i umumiyede asaleten ve vekaleten şirket sermayesinin la-ekall sülüsanına müsavi hisseleri ashabı mevcud olup bunların ekseriyet-i arası hasıl olmadıkca sermayenin tezyidine karar verildi.

Otuzuncu Madde: Hey’et-i Umumiyenin zabt olunan müzakeratı bir defter-i mahsusa kayd ve zıri  Hey’et-i Umumiye Reisi ile Re’y toplamağa me’mur olanlar ve katib tarafından imza edilir. Hey’et-i Umumiye’nin her ictima’ında hazır bulunan hissedaranın esamisiyle ikametgahını ve birinin hamil olduğu hisselerin mikdarını mübeyyin bir cedvel tanzim ile mevcud olanlar tarafından imza edilip zabıt defterinin o günkü varakasına rabt  ve taleb vuku’unda alakadarana tebliğ olunur.

Otuzbirinci Madde: Li-ecli’l-ihtiyac ibraz olunacak Hey’et-i Umumiye’nin zabıt sureti veya fıkarat-ı muhrecesi Meclis-i idare Reisi veya muhalif-i re’yde bulunan hissedaran için dahi mecburiyyü’l-icradır.

Otuzikinci Madde: Hey’et-i Umumiye tarafından işbu nizamname ahkamına tevfikan verilecek kararlar gaib olan veya muhalif-i re’yde bulunan hissdedaran için dahi mecburiyyü’l-icradır.

5. FASIL:  Hesabat-ı seneviyye ve müfredat defteri beyanındır.

Otuzüçüncü Madde: Şirketin sene-i maliyesi Mart ibtidasından bed’en ile Şubat’ın sonuncu günü hitam bulur. Fakat birinci sene-i maliye müstesna olarak şirketin suret-i kat’iyyede teşekkülü tarihi ile o  senenin Şubat’ının sonuncu günü beynindeki müddeti şamil olacaktır. Meclis-i İdare her sene nihayetinde şirketin matlubat ve duyunatını havi bir defter-i umumi tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı hey’et-i umumi tanzim ve işbu defter ile muvazene defterini ve hesabatı hey’et-i umumiyenin ictima’ından kırk gün evvel müfettişlere irac ve tebliğ edecek ve Hey’et-i Umumiye’nin hın-i ictima’ından ona takdim eyleyecektir. Hey’et-i Umumiye dahil olmak salihiyetini haiz olan her hissedar mezkur defterleri ve hesabatı mütala’a ve mu’ayene edebilir.

6. FASIL:  Temettu’atın suret-i taksimi ve Re’sü’l- mala mahsub akçe beyanındadır.

Otuzdördüncü Madde: Şirketin temettu’at-ı safiye-i seneviyesinden evvela ihtiyat akçesini teşkil  etmek üzere temetru’at-ı mezburenin yüzde on üçü ifraz ve birinci hisse-i temettu’ olarak bedeli tesviye edilmiş sermayeye yüzde beş tefrik olunduktan sonra baki kalan kısmı suret-i atiyede taksim olunur:

          Evvela müessine yüzde on dört saniyen Hey’et İdareye yüzde sekiz salisen me’murın ve müstahdemine  yüzde üç rabi’an ikinci hisse-i temettu’  olmak üzere hissedarana yüzde yetmiş beş.

Mustafa UYSAL
Araştırmacı-Yazar

Kaynakça:  Osmanlı Belgelerinde Kütahya

Sayfa: 450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463

 
Etiketler: Yazı, Serisi, 3-, Osmanlı, Devrinde, Kütahya, Ticareti,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
25 Ekim 2021
Kütahya Ticareti 4. Fasıl - Yazı Serisi 2.
130 Okunma.
12 Ekim 2021
Kütahya Milli Ticaret Anonim Şirketi Nizamname-İ Dahilisi (21 Ekim 1918)
153 Okunma.
29 Eylül 2021
Kütahya Tanzimat Dönemi Nüfus Özellikleri (Miladi1842-1843)
143 Okunma.
15 Eylül 2021
Kütahya Ergunniyye Mevlevihanesi
178 Okunma.
19 Ağustos 2021
Germiyanoğlu Devleti ve Siyasal Konumu
258 Okunma.
05 Ağustos 2021
Kütahya Meşahiri-Azbi Mustafa Efendi
222 Okunma.
19 Temmuz 2021
MİLLİ MÜCADELEDE KÜTAHYA CEPHESİ, Verilen Emir Tezkireleri
360 Okunma.
08 Temmuz 2021
HATİP HOCA (RAŞİT KARAAYTAÇ, ULU CAMİ HATİBİ) (1886-03.04.1951)
165 Okunma.
18 Haziran 2021
Milli Mücadele'de Kütahya, Şaphanede Doktor Fazıl Bey'e
237 Okunma.
05 Haziran 2021
Kütahya Sancağı Fermânları
247 Okunma.
17 Mayıs 2021
LALA HÜSEYİN PAŞA CAMİİ (1566-1568 MİLADİ)
387 Okunma.
03 Mayıs 2021
Celal Efendi Mescidi (Şengül Camii)-16. Y.Y. İlk Çeyreği
412 Okunma.
27 Nisan 2021
Kütahya Meşâhiri Gaybî Sun'ullâh Efendi
432 Okunma.
16 Nisan 2021
Gençname (23 - 30 Arası Kasideler)
460 Okunma.
25 Mart 2021
KÜTAHYA SANCAĞI'NDA HAYVANCILIK
2003 Okunma.
05 Mart 2021
Kütahya'da Tarihi Mimari Yapılar
1433 Okunma.
16 Şubat 2021
Kışlık İhtiyaçları Karşılamak İçin İstanbul Ağası Salih Ağa’nın Talimatları (19 Ekim 1790)
1407 Okunma.
07 Şubat 2021
Kütahya Şehri ve Mahalleleri
1089 Okunma.
22 Ocak 2021
Yıldırım Beyazıd Han Külliyesi-Ulu Camii-Kitabeleri
525 Okunma.
10 Ocak 2021
Şaphane'de Doktor Fazıl Bey'e
788 Okunma.
27 Aralık 2020
Linyit Kömür Madeni İle İlgili Talimat
591 Okunma.
12 Kasım 2020
Cemali Germiyanı [Şeyh Oğlu]
777 Okunma.
26 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi 2. Kısım
600 Okunma.
22 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi - 1. Kısım
697 Okunma.
03 Ekim 2020
Mollabey Camii ve Külliyesi
640 Okunma.
14 Eylül 2020
Hekim Sinan - Kenzü’l Menafi Fi Ahvali’l-Emzice Ve’t-Tebayi
753 Okunma.
17 Ağustos 2020
Milli Mücadele 1920 Başkomutanlık Savaşı Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Bölüm 4
767 Okunma.
26 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Milli Mücadele Kuyavı Seyyare Bölüm 3
618 Okunma.
10 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Kuvayı Seyyare Bölüm 2
724 Okunma.
23 Haziran 2020
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
752 Okunma.
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
1019 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
1039 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
965 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
848 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
1212 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
969 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
1097 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
954 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
1226 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
902 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
855 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
1193 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
886 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
1427 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
996 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
1055 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
2569 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
1055 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
985 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
2223 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
1021 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
1308 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
1284 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
1038 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
1399 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
1749 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
1121 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
1037 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
984 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
1516 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
1215 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1754 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
1314 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
1683 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
2525 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
1354 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
2094 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
1417 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
1980 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
1399 Okunma.
Haber Yazılımı