Yazı Detayı
09 Mayıs 2019 - Perşembe 01:43 Bu yazı 284 kez okundu
 
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

Kütahya ve havalisi Kuvay-ı Tedibiye Kumandanlığı tarafından 12. Kolordu Kumandanlığına çekilen telgraf sureti:

                              On İkinci Kol Ordu Kumandanlığı

                                        Canibi Alisine

  1. Cephane ihtiyacımız evvelce telgrafta bildirilmişti. Binaenaleyh Simav ve Demirci cihetlerinde vaziyet pek ziyade sıkışmış olduğundan burada dertesi teşekkül olan iki tabur mürettebatına tevzi edilmek üzere laakal elli sandık Alman cephanesinin süretle irsali.
  2. Aşir Bey tarafından (fırka kumandanı) Uşakta terk edilen ve gönderileceği beyan olunan yetmiş beş adet bomba gayri kafi olduğundan miktarı mezkurun iki yüz adede iblağiyle anın memurla irsaline himmet ve müsaade buyurulmasına rica ederim efendim. 23 Temmuz 336.

Bu sırada Yunanlılar Demirci’yi zapt ile Simav üzerine yürümüşlerdi. Bu vaziyet Kütahya’daki faaliyeti artırdı.

Vatanın büyük bir gayret ve şedit bir azmile müdafaası ve mübarek topraklarımızı çiğneyen düşmanın def ve tenkili esbabını ihzar için bervechi ati mevaddın sureti kat’iyyede tatbikini temin ve bu hususta her türlü icraatı şedideyi ifa etmek üzere Kütahya’ya geldim, atide  dercolunan mevaddın hemen tatbikine başlanmasını talep ederim.

  1. Müdafaai Hukuk 90 tevellüdünden 309 tevellüdüne kadar olan etradın celp ve cemine karar verildiğini sureti kat’iyyede ilan edecek ve derhal celp ve ceme başlıyacaktır.
  2. Balada zikrolunan tevellüt erbabından ikiyiz elli fişekte bir Osmanlı yahut iki elli fişekle bir Alman veya iki yüz fişekle bir Rus mavzeri bulup getirenler seferberlikten istisna edilecektir.
  3. Toplanacak etraftan taburlar tertip olunacak ve lüzumuna göre sevk ve istihdam olunacaktır.  Bunların iaşleri Müdafaai Hukuk Heyetince temin olunacaktır. Bu hususu müzakere etmek üzere Müdafaai Hukuk levazım memuru nezdime gelecektir.
  4. Hükümetin malumat ve vesikasını hamil olmaksızın memleketten çıkacaklar takip ve tecziye edilecekleri gibi emlak ve emvali musadere ve zapt ve ailesi tehcir edilecektir.
  5. Firarilerden hükümetçe yapılacak ilanda ve tayin olunacak günde gelip teslim olmayanların emvali musadere ve ailesi teb’it edilecek ve kendileri idam olunacaktır.
  6. Memleket dahilinde muzır propagandalar icra ve yalan yanlış havadis ve eracif neşir ve işaa edenler bulunursa bu gibiler kim olursa olsun haklarında en ağır ceza tatbik olunacaktır, bu gibileri tahkik ve derdest etmek üzere kendi maiyetimden memuru mahsus tayin edilmiştir.
  7. Teşekkül edecek taburlar için heyetten veya eşrafı mahalliyeden tabur kumandanı olarak üç zat intihap ve tafrik olunacaktır.
  8. Balada zikrolunan tevellütlerden celbolunacaklar meyanındaki maluller bir heyeti sıhhiye tarafından tefrik ve terhis olunacaktır.

MUSTAFA UYSAL

ARAŞTIRMACI-YAZAR

İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILIOĞLU

KAYNAKÇA: Kütahya Şehri

SAYFA: 180-181-183

 
Etiketler: Sevr, Anlaşması, Sonrası, Kurtuluş, Savaşı, ve, Kütahya,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
10 Ağustos 2019
Gençname
59 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
79 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1126 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
226 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
290 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
187 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
249 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
216 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
310 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
203 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
161 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
527 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
385 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
898 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
396 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
524 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
462 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
443 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
401 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
466 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
383 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
389 Okunma.
Haber Yazılımı