Yazı Detayı
12 Ekim 2021 - Salı 23:50 Bu yazı 154 kez okundu
 
Kütahya Milli Ticaret Anonim Şirketi Nizamname-İ Dahilisi (21 Ekim 1918)
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

3. Fasıl

Şirketin Umur-ı Dahiliyesi beyanındadır.

          Onuncu Madde- Şirketin umur ve mesalihi hey’et-i umumiye tarafından mansub ve beşten yediye kadar a’zadan mürekkeb bir meclis-i idareye ihale olunur ve şı kadar ki ilk üç sene müddet için teşkil olunacak meclis-i idare a’zası müessisler tarafından ta’yin olunacaktır.

          Onbirinci Madde- Üç sene müddet için ta’yin olunan a’zanın müddet-i me’muriyetleri hitam bulunduktan sonra intihabat icrasıyla ta’ayyün eden yeni meclis-i idare  a’zasının ilk teceddülerde kur’a ile ve ondan sonra kıdem i’tibarıyla her sene çıkarılarak yerlerine aharı intihab ve ta’yin kılınacaktır. Şu kadar ki çıkan a’zanın tekrar intihabı caiz olacaktır.

          Onikinci Madde- Meclis-i idarenin ictima’ı icab’ı maslahata tabi2olacak ise de la-ekall on beş gün günde bir def’a şirketin merkezinde toplanması labüddür. Müzakeratın mu’teber olması la-ekall nısfından bir ziyade a’zanın bi’z-zat huzuruna menutdur.

          Meclis-i idarenin kararları  hazır bulunan a’zanın ekresiyet-i arasıyla mu’teber olur. Tesavi-i ara vuku’unda keyfiyet-i ictima’ atiye ta’lik edilir ve onda dahi tesavi-i  ara vuku bulursa mevzu’-bahs olan teklif reddolunur.

          Onüçüncü Madde: Meclis-i idarenin müzakeratı zabıt defterine kayd olunur ve zırı reis ile hazır bi’l-meclis bulunan a’za tarafından imza edilir. Zabtın sureti veya bir fıkra-i muhrecesi mu’teber olmak içi n reis veya vekili tarafından imza olunmak lazım gelir.

          Ondördüncü Madde:  İdare-i meclis  a’zasından her birinin yirmi beş hisse senedine malik olması lazım gelir. Senedat-ı mezbure şirketin sandığına tevdi’olunacak ve a’zanın müddet-i me’muriyetileri zarfında satılamayacaktır. Bunların üzerine füruhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damga  vurulacaktır.

          Onbeşinci  Madde:  Meclis-i idare  her sene a’zası miyanından bir reis ve bir reis vekili intihab eder ve reisin veya vekilinin gıyabında vekalet etmek üzere ‘zadan birini ta’yin eyler.

          …

          Onyedinciı  Madde: a’zadan memalik-i ecnebiyede ikamet veya muvakkaten gaybubet edenler esna-yı müzekeratta kendilerine vekalet etmek üzere refiklerinden a’zadan birini ta’yin edebilirler. Şu kadar ki vekalet edecek a’zadan birini ta’yin edebilirler. Şu kadar ki vekalet edecek a’zanın kendi re’yi dahil olduğu halde ikiden ziyade re’yi olamayacaktır.

          Onsekizinci Madde: Meclis-i idare şirketin umur ve emvalinin idaresi için iktidar-ı tamı haizdir ve hatta sulh olmak ve hüküm ta’yin etmek salahiyetine dahi maliktir ve hey’et-i umumiyeye arz olunacak hesabatı tanzim ile tevzi’ olunacak hesabatı tanzim ile tevzi’ olunacak temettu’un miktarını teklif eder. Meclis-i idarenin reisi gerek müdde’i ve gerek müdde’a-aleyh sıfatıyla huzur ve-ı mehakimde bi’z-zat veya bi’l-vekale şirket namına murafa’ada bulunur.

          Ondokuzuncu Madde:  Meclis-i idare mevadd-ı mahsusa ve bir müddet-i mu’ayyene  için haiz olduğu iktidarı kısmen veyahud tamamen a’zasından bir veya birkaç zata ba-vekalet-i mahsusa ihale edeceği misilli mesalihcariyenin rü’yet ve tesviyesi için dahi bir veya birkaç zatı tevkil eyleyebilir.

          Yirminci Madde: Meclis-i idare a’zası hasılat-ı safiyeden kendilerine tahsis kılınacak hisseden başka mecliste hazır bulunacakaları günler için hissedaran hey’et-i umumiyesince takdir ve ta’yin edilecek bir ücret dahi ahz edeceklerdir.

Mustafa UYSAL

Araştırmacı-Yazar

Kaynaça: Osmanlı Belgelerinde Kütahya

Sayfa:  450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463

 
Etiketler: Kütahya, Milli, Ticaret, Anonim, Şirketi, Nizamname-İ, Dahilisi, (21, Ekim, 1918),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Kasım 2021
Yazı Serisi 3- Osmanlı Devrinde Kütahya Ticareti
143 Okunma.
25 Ekim 2021
Kütahya Ticareti 4. Fasıl - Yazı Serisi 2.
130 Okunma.
29 Eylül 2021
Kütahya Tanzimat Dönemi Nüfus Özellikleri (Miladi1842-1843)
143 Okunma.
15 Eylül 2021
Kütahya Ergunniyye Mevlevihanesi
178 Okunma.
19 Ağustos 2021
Germiyanoğlu Devleti ve Siyasal Konumu
258 Okunma.
05 Ağustos 2021
Kütahya Meşahiri-Azbi Mustafa Efendi
222 Okunma.
19 Temmuz 2021
MİLLİ MÜCADELEDE KÜTAHYA CEPHESİ, Verilen Emir Tezkireleri
360 Okunma.
08 Temmuz 2021
HATİP HOCA (RAŞİT KARAAYTAÇ, ULU CAMİ HATİBİ) (1886-03.04.1951)
165 Okunma.
18 Haziran 2021
Milli Mücadele'de Kütahya, Şaphanede Doktor Fazıl Bey'e
237 Okunma.
05 Haziran 2021
Kütahya Sancağı Fermânları
247 Okunma.
17 Mayıs 2021
LALA HÜSEYİN PAŞA CAMİİ (1566-1568 MİLADİ)
387 Okunma.
03 Mayıs 2021
Celal Efendi Mescidi (Şengül Camii)-16. Y.Y. İlk Çeyreği
412 Okunma.
27 Nisan 2021
Kütahya Meşâhiri Gaybî Sun'ullâh Efendi
432 Okunma.
16 Nisan 2021
Gençname (23 - 30 Arası Kasideler)
460 Okunma.
25 Mart 2021
KÜTAHYA SANCAĞI'NDA HAYVANCILIK
2003 Okunma.
05 Mart 2021
Kütahya'da Tarihi Mimari Yapılar
1433 Okunma.
16 Şubat 2021
Kışlık İhtiyaçları Karşılamak İçin İstanbul Ağası Salih Ağa’nın Talimatları (19 Ekim 1790)
1407 Okunma.
07 Şubat 2021
Kütahya Şehri ve Mahalleleri
1089 Okunma.
22 Ocak 2021
Yıldırım Beyazıd Han Külliyesi-Ulu Camii-Kitabeleri
525 Okunma.
10 Ocak 2021
Şaphane'de Doktor Fazıl Bey'e
788 Okunma.
27 Aralık 2020
Linyit Kömür Madeni İle İlgili Talimat
591 Okunma.
12 Kasım 2020
Cemali Germiyanı [Şeyh Oğlu]
777 Okunma.
26 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi 2. Kısım
600 Okunma.
22 Ekim 2020
II. Yakup Çelebi Külliyesi Kitabesi - 1. Kısım
697 Okunma.
03 Ekim 2020
Mollabey Camii ve Külliyesi
640 Okunma.
14 Eylül 2020
Hekim Sinan - Kenzü’l Menafi Fi Ahvali’l-Emzice Ve’t-Tebayi
753 Okunma.
17 Ağustos 2020
Milli Mücadele 1920 Başkomutanlık Savaşı Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Bölüm 4
767 Okunma.
26 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Milli Mücadele Kuyavı Seyyare Bölüm 3
618 Okunma.
10 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Kuvayı Seyyare Bölüm 2
724 Okunma.
23 Haziran 2020
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
752 Okunma.
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
1019 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
1039 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
965 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
848 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
1212 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
969 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
1097 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
954 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
1226 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
902 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
855 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
1193 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
886 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
1427 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
996 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
1055 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
2569 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
1055 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
985 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
2223 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
1021 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
1308 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
1284 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
1038 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
1399 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
1749 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
1121 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
1037 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
984 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
1516 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
1215 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1754 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
1314 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
1683 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
2525 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
1354 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
2094 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
1417 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
1980 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
1399 Okunma.
Haber Yazılımı