Yazı Detayı
23 Nisan 2019 - Salı 21:58 Bu yazı 413 kez okundu
 
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

2. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE YAPILAN GAYRİMÜSLÜM HALK İLE YAPILAN MADEN MUTABAKATI

                                       “KÜTAHYA EMET KROM MADENİ”

                                          [13 OCAK 1897/9 ŞABAN 1314]

 

Orman ve Ma’adin ve Zira’at Nezareti

Mektubi Kalemi

Aded:296

          Kütahya’nın Emet kasabasının Kışla ve Dağdemirli köylerinde bulunan krom madeninin işletme hakkına sahip olan Nikola Kavada Efendi’nin krom madeninin işletme hakkını Osmanlı tebeasından Dimitraki Efendi’ye devrettiğinden krom madeni işletiminin Dimitraki Efendi’ye ihale edildiği.

Bihı

                                            (13 Ocak 1897)

          Hüdavendigar vilayetinin ” Kütahya sancağına” tabi’ Emet” nahiyesinde” Kışla” ve” Dağdemirli” karyesinde “Nikola Kavada Efendi” tarafından bi’t-taharri zahire ihrac olunup kendisine devredilen bir kıt’a” krom ma’deni” için tanzim olunan haritanın havi olduğu araziden yalnız yüz elli cerib yetmiş beş kesrinin i’mal ve istifadeye salih olduğu icra kılınan taharriyet-ı mükemmele neticesinde ta’ayyün ettiğinden “Babıali” canib-i samisine derdest takdim bulunan imtiyaz evrakı miyanındaki harita-i mebhusenin  ihtiva eylediği hududun ona göre taksir ve tashihi hakkında icra ve müta’ahhidlerinden” Dimitraki Meziki Efendi” tarafından verilen merbut 24 Teşrin-i evvel sene [1]312 tarihli arzuhal zahrına ” Ma’adin He’et-i Fenniyesi’nden”  yazılan mazbatada emsaline nazaran muma-ileyhin istid’asının şayan-ı kabul ve tervic olduğu ve evvelce i’lan olunup mu’teriz zuhur etmeyen huhud-ı ma’deniye dahilinde olarak şimalen “Kalemli Deresi’yle” “ Karadere’nin”  birleştiği noktadan bede’ ile” Ortabağ Tepesi” beyninde hatt-ı müstakim ve garben mezkur tepeden bede’ ile” Kobaklıkburnu Tepesi” beyninde hatt-ı müstakim ve cenuben mezkur tepeden bede ile” Karamangediği Tepesine” giden Karadere suyunun kat’ ettiği noktaya kadar hatt-ı müstekim ve şarkan mezkur noktadan bede’ ile  “Kalemli Deresi’yle” “Karadere’nin” birleştiği nokta beyninde hatt-ı müstekim ile mahdud ve mesaha-i sathiyyesi iki yüz on cerib olarak beş binde bir mikyasında karsan tanzim kılınan üç kıt’a harita-i mevki’iyye mucebince mezkur ma’denin ihalesi lüzumu ifade ve beyan olunmuş ve imtiyaz ferman-ı alisinin şeref-zuhurundan evvel taksir-i hududu müsted’i verilen arzuhallerin kabulü mücaz olarak emsali dahi mesbük bulunmuş olmasıyla ve husus-ı müsted’aya müte’allık evrak 19 Eylül [1]312 tarihli mazbata-i acizanemiz üzerine Muhasebe’ye havale ve tevdi’ buyurulmasıyla ber-muceb-i istid’a iktizasının ve mu’amele-i mukteziyesin ifası zımmında Muhasebe’ye havalesi iktiza eder ise de ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü’l- emrindir.

          “Ma’adin Nezaret ve Reis-i Encümen (silik), Orman Hay’et-i Fenniyesi Reisi Mehmed Raif Nazif”, “Muhasebeci Muhiddin, Ma’adin Hey’et-i Fenniyesi Reisi Ziya Beyefendi” bu ictima’da bulunmamıştır,” Ziraa’at Hey’et-i Fenniyesi Reisi Aram Efendi”, hın-i temhirde bulunmamışlardır, “Sermühendis Ernest Vays”.

          Mucebince fi 12 minhü. (9 Şaban 1314/ 13 Ocak 1897)

MUSTAFA UYSAL

ARŞTIRMACI-YAZAR

 
Etiketler: Kütahya'da, Gayri, Müslüm, Halkla, Yapılan, Maden, Mutabakatı, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
117 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
115 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
511 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
255 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
337 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
315 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
204 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
162 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1231 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
317 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
392 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
269 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
359 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
370 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
412 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
287 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
249 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
631 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
487 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
988 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
487 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
659 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
674 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
540 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
506 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
581 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
496 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
471 Okunma.
Haber Yazılımı