Yazı Detayı
23 Nisan 2019 - Salı 21:58 Bu yazı 704 kez okundu
 
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

2. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE YAPILAN GAYRİMÜSLÜM HALK İLE YAPILAN MADEN MUTABAKATI

                                       “KÜTAHYA EMET KROM MADENİ”

                                          [13 OCAK 1897/9 ŞABAN 1314]

 

Orman ve Ma’adin ve Zira’at Nezareti

Mektubi Kalemi

Aded:296

          Kütahya’nın Emet kasabasının Kışla ve Dağdemirli köylerinde bulunan krom madeninin işletme hakkına sahip olan Nikola Kavada Efendi’nin krom madeninin işletme hakkını Osmanlı tebeasından Dimitraki Efendi’ye devrettiğinden krom madeni işletiminin Dimitraki Efendi’ye ihale edildiği.

Bihı

                                            (13 Ocak 1897)

          Hüdavendigar vilayetinin ” Kütahya sancağına” tabi’ Emet” nahiyesinde” Kışla” ve” Dağdemirli” karyesinde “Nikola Kavada Efendi” tarafından bi’t-taharri zahire ihrac olunup kendisine devredilen bir kıt’a” krom ma’deni” için tanzim olunan haritanın havi olduğu araziden yalnız yüz elli cerib yetmiş beş kesrinin i’mal ve istifadeye salih olduğu icra kılınan taharriyet-ı mükemmele neticesinde ta’ayyün ettiğinden “Babıali” canib-i samisine derdest takdim bulunan imtiyaz evrakı miyanındaki harita-i mebhusenin  ihtiva eylediği hududun ona göre taksir ve tashihi hakkında icra ve müta’ahhidlerinden” Dimitraki Meziki Efendi” tarafından verilen merbut 24 Teşrin-i evvel sene [1]312 tarihli arzuhal zahrına ” Ma’adin He’et-i Fenniyesi’nden”  yazılan mazbatada emsaline nazaran muma-ileyhin istid’asının şayan-ı kabul ve tervic olduğu ve evvelce i’lan olunup mu’teriz zuhur etmeyen huhud-ı ma’deniye dahilinde olarak şimalen “Kalemli Deresi’yle” “ Karadere’nin”  birleştiği noktadan bede’ ile” Ortabağ Tepesi” beyninde hatt-ı müstakim ve garben mezkur tepeden bede’ ile” Kobaklıkburnu Tepesi” beyninde hatt-ı müstakim ve cenuben mezkur tepeden bede ile” Karamangediği Tepesine” giden Karadere suyunun kat’ ettiği noktaya kadar hatt-ı müstekim ve şarkan mezkur noktadan bede’ ile  “Kalemli Deresi’yle” “Karadere’nin” birleştiği nokta beyninde hatt-ı müstekim ile mahdud ve mesaha-i sathiyyesi iki yüz on cerib olarak beş binde bir mikyasında karsan tanzim kılınan üç kıt’a harita-i mevki’iyye mucebince mezkur ma’denin ihalesi lüzumu ifade ve beyan olunmuş ve imtiyaz ferman-ı alisinin şeref-zuhurundan evvel taksir-i hududu müsted’i verilen arzuhallerin kabulü mücaz olarak emsali dahi mesbük bulunmuş olmasıyla ve husus-ı müsted’aya müte’allık evrak 19 Eylül [1]312 tarihli mazbata-i acizanemiz üzerine Muhasebe’ye havale ve tevdi’ buyurulmasıyla ber-muceb-i istid’a iktizasının ve mu’amele-i mukteziyesin ifası zımmında Muhasebe’ye havalesi iktiza eder ise de ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü’l- emrindir.

          “Ma’adin Nezaret ve Reis-i Encümen (silik), Orman Hay’et-i Fenniyesi Reisi Mehmed Raif Nazif”, “Muhasebeci Muhiddin, Ma’adin Hey’et-i Fenniyesi Reisi Ziya Beyefendi” bu ictima’da bulunmamıştır,” Ziraa’at Hey’et-i Fenniyesi Reisi Aram Efendi”, hın-i temhirde bulunmamışlardır, “Sermühendis Ernest Vays”.

          Mucebince fi 12 minhü. (9 Şaban 1314/ 13 Ocak 1897)

MUSTAFA UYSAL

ARŞTIRMACI-YAZAR

 
Etiketler: Kütahya'da, Gayri, Müslüm, Halkla, Yapılan, Maden, Mutabakatı, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
26 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Milli Mücadele Kuyavı Seyyare Bölüm 3
54 Okunma.
10 Temmuz 2020
Ma’sum Millet ve Asker Kardeşleri - Kuvayı Seyyare Bölüm 2
168 Okunma.
23 Haziran 2020
Kuvayı Seyyare - Yazı Serisi 1
195 Okunma.
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
390 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
526 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
448 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
281 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
548 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
437 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
434 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
361 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
255 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
345 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
344 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
368 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
371 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
760 Okunma.
14 Ekim 2019
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
452 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
541 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
757 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
438 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
378 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1629 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
511 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
635 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
508 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
572 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
764 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
615 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
487 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
469 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
859 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
694 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1205 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
733 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
996 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
1541 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
775 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
897 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
851 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
778 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
726 Okunma.
Haber Yazılımı