Yazı Detayı
14 Ekim 2019 - Pazartesi 17:24 Bu yazı 195 kez okundu
 
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE

Q              ANTİMON MADENİN GAYRİMÜSLİM OLAN İŞLETMECİ ZENGİNLERE İŞLETME 99 YILLIĞINA HAKKININ VERİLDİĞİNE AİT BELGENİN ASLI

                                                                      (7 Ocak 1909)

Madde I.Kütahya’nın Örencik Nahiyesinin Cebrail köyünde bulunan “Antimon madeni” işletme hakkının doksan dokuz yıllığına Ortaköy’de mukim İsrail Natal Efendi ile Bursalı Madenci Nusayb Papazyan ve Heci Sergis Ütücüyan’a verildiği. 

                               Bihı

  • Şura-yı Devlet-e Mahsus Müsvedde Varakası
  • Mazbata 1000/3461
  • Numara: Hey’et-i Umimiye-6
  • Tarih-i tesvid: 9 Zi’l-hicce sene [1]326, 20 Kanun-ı evvel sene [1]324
  • Tarih-i tebyiz: 14 Zi’l-hicce sene [1]326, 25 Kanun-ı evvel sene [1]324
  • 2 Orman-1056

 

II.            Emniyet Şerif Paşa Hazretleri

*    Hüdavendigar vilayeti dahilinde Kütahya sancağına muzaf Cebrail karyesinde zahire çıkarılan antimon ma’deninin İsrail Natal ve NUsayb Papazyan ve Heci Sergis uhdelerine ihalesine dair Tanzimat Dairesi’nden kaleme alınan mazbataya Heye’et-i Umumiye’den yazılan zayldir.

III.         Tanzimat Dairesi’nin işbu mazbatası melfufatıyla Hey’et-i Umumiye’de kıraer olundu.

Maden-i mezkurun ihale istid’anamesi müddet-i taharrinin inkızasından birkaç ay sonr verilmiş olduğuna ve müddet-i nizamiyenin inkızasından sonra i’ta ihale istid’anamesi üzerine mu’amele icrası Ma’adin Nizamnamesi’nin yirmi ikinci maddesi hükmene mugayir bulunduğuna mebni Tanzimat Dairesi’nin kararı vechile zikr olunan ruhsatnamenin iptaliyle diğer talibine ruhsatname i’tası lazım geleceği bir rai tarafından dermiyan olunmuş ve gerçi ihale istid’anamesi bugünkü ihtiyaca göre muhtacı-ı ta’dil ve teshil olan Ma’adin Nizamnamesi’nde tayin ve beyan olunan müddetden birkaç mah sonra i’ta edilmiş ise de mülkün en mühim ve en şayan-ı istifade menabi’i gayri-i mekşufesinden olan ma’adin sine-i arzda medfun bir hal-i metrukiyette bırakılmasından ise gayeti bir müddet-i cüz’iyyeden ibaret olan teehhur sebebiyle memleket ve ahalinin istifadeden mahrum edilmeyerek ma’den-i mezkurun heman zahire ihracıyla işledilmesi bi’l-vucuh calib-i enfa’at olacağı cihetle bu babda müteharrilere teslilat-ı lazıme iraesi icab-ı hale daha ziyade tevafuk edeceğine ve Dersa’adet’ce ve mahalince hın-i i’lanında hiçbir mu’teriz zuhur etmediği nezaretin tezkiresinde gösterildiğine mebni ihale istid’anamesinin teehhur-ı i’tasından dolayı ruhsatnamesin ibtali cihetine gidilmesi münasib görülememiş olduğundan nezaret-i müşarun-ileyhaca tanzim kılınmış olan melfuf mukavelename techizat-ı askeriye için hasılat-ı safiyeden yüzde beşden ona kadar bir hisse tefrik ve i’tasına dair ahıran ittihaz ve ma’adin-i saire hakkında tatbik ve icra edilen usule tevfikan tanzim ve ona göre devair-i müte’allısına tebligat ifa kılınmak üzere ma’den-i mezkurun bet-muceb-i istizan muma-ileyhim uhdelerine ihalesi hususunun Orman ve Ma’adin ve Zira’at Nezareti’ne  havalesi akseriyetce tezekkür ve şartname layihasıyla harite-i mevki’iyyesi de leffen takdim kılındı ferman.

Mustafa Uysal

Araştırmacı-Yazar

Kaynakça: Osmanlı Belgelerinde Kütahya

Sayfa: 226-227-252-253

 
Etiketler: 7, OCAK, 1909, TARİHLİ, BELGE,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
40 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
472 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
314 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
266 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
178 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
148 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1198 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
297 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
367 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
377 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
247 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
330 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
314 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
391 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
265 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
224 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
603 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
461 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
963 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
467 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
620 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
601 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
511 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
478 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
546 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
466 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
452 Okunma.
Haber Yazılımı