Yazı Detayı
14 Ekim 2019 - Pazartesi 17:24 Bu yazı 407 kez okundu
 
7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE
Mustafa UYSAL - Tarih Köşesi
kutahyadorukgazetesi@gmail.com
 
 

7 OCAK 1909 TARİHLİ BELGE

Q              ANTİMON MADENİN GAYRİMÜSLİM OLAN İŞLETMECİ ZENGİNLERE İŞLETME 99 YILLIĞINA HAKKININ VERİLDİĞİNE AİT BELGENİN ASLI

                                                                      (7 Ocak 1909)

Madde I.Kütahya’nın Örencik Nahiyesinin Cebrail köyünde bulunan “Antimon madeni” işletme hakkının doksan dokuz yıllığına Ortaköy’de mukim İsrail Natal Efendi ile Bursalı Madenci Nusayb Papazyan ve Heci Sergis Ütücüyan’a verildiği. 

                               Bihı

  • Şura-yı Devlet-e Mahsus Müsvedde Varakası
  • Mazbata 1000/3461
  • Numara: Hey’et-i Umimiye-6
  • Tarih-i tesvid: 9 Zi’l-hicce sene [1]326, 20 Kanun-ı evvel sene [1]324
  • Tarih-i tebyiz: 14 Zi’l-hicce sene [1]326, 25 Kanun-ı evvel sene [1]324
  • 2 Orman-1056

 

II.            Emniyet Şerif Paşa Hazretleri

*    Hüdavendigar vilayeti dahilinde Kütahya sancağına muzaf Cebrail karyesinde zahire çıkarılan antimon ma’deninin İsrail Natal ve NUsayb Papazyan ve Heci Sergis uhdelerine ihalesine dair Tanzimat Dairesi’nden kaleme alınan mazbataya Heye’et-i Umumiye’den yazılan zayldir.

III.         Tanzimat Dairesi’nin işbu mazbatası melfufatıyla Hey’et-i Umumiye’de kıraer olundu.

Maden-i mezkurun ihale istid’anamesi müddet-i taharrinin inkızasından birkaç ay sonr verilmiş olduğuna ve müddet-i nizamiyenin inkızasından sonra i’ta ihale istid’anamesi üzerine mu’amele icrası Ma’adin Nizamnamesi’nin yirmi ikinci maddesi hükmene mugayir bulunduğuna mebni Tanzimat Dairesi’nin kararı vechile zikr olunan ruhsatnamenin iptaliyle diğer talibine ruhsatname i’tası lazım geleceği bir rai tarafından dermiyan olunmuş ve gerçi ihale istid’anamesi bugünkü ihtiyaca göre muhtacı-ı ta’dil ve teshil olan Ma’adin Nizamnamesi’nde tayin ve beyan olunan müddetden birkaç mah sonra i’ta edilmiş ise de mülkün en mühim ve en şayan-ı istifade menabi’i gayri-i mekşufesinden olan ma’adin sine-i arzda medfun bir hal-i metrukiyette bırakılmasından ise gayeti bir müddet-i cüz’iyyeden ibaret olan teehhur sebebiyle memleket ve ahalinin istifadeden mahrum edilmeyerek ma’den-i mezkurun heman zahire ihracıyla işledilmesi bi’l-vucuh calib-i enfa’at olacağı cihetle bu babda müteharrilere teslilat-ı lazıme iraesi icab-ı hale daha ziyade tevafuk edeceğine ve Dersa’adet’ce ve mahalince hın-i i’lanında hiçbir mu’teriz zuhur etmediği nezaretin tezkiresinde gösterildiğine mebni ihale istid’anamesinin teehhur-ı i’tasından dolayı ruhsatnamesin ibtali cihetine gidilmesi münasib görülememiş olduğundan nezaret-i müşarun-ileyhaca tanzim kılınmış olan melfuf mukavelename techizat-ı askeriye için hasılat-ı safiyeden yüzde beşden ona kadar bir hisse tefrik ve i’tasına dair ahıran ittihaz ve ma’adin-i saire hakkında tatbik ve icra edilen usule tevfikan tanzim ve ona göre devair-i müte’allısına tebligat ifa kılınmak üzere ma’den-i mezkurun bet-muceb-i istizan muma-ileyhim uhdelerine ihalesi hususunun Orman ve Ma’adin ve Zira’at Nezareti’ne  havalesi akseriyetce tezekkür ve şartname layihasıyla harite-i mevki’iyyesi de leffen takdim kılındı ferman.

Mustafa Uysal

Araştırmacı-Yazar

Kaynakça: Osmanlı Belgelerinde Kütahya

Sayfa: 226-227-252-253

 
Etiketler: 7, OCAK, 1909, TARİHLİ, BELGE,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
23 Mayıs 2020
Kurtuluş Savaşı 1920 - Kuvayı Milliye Ordusu
186 Okunma.
15 Mayıs 2020
Kütahya Sancağı Atama 13 Ocak 1894
388 Okunma.
05 Mayıs 2020
15 Mart 1839 - Restorasyon Çalışmaları (Mevlevihane, Talimhane, Redif Ordusu Kışlası İmarı)
350 Okunma.
12 Nisan 2020
VAHİT PAŞA KÜTÜPHANESİ KİTABESİ - ULU CAMİ KİTABESİ (M. T. 1812/ H. T. 1227)
223 Okunma.
03 Nisan 2020
Yeşil Cami
372 Okunma.
16 Mart 2020
Kütahya Gayrimüslim Halk İle İlgili Belge
389 Okunma.
05 Mart 2020
Tuzcular’ın Hacı Abdullah Usluoğlu Efendi (1919-2016)
382 Okunma.
23 Şubat 2020
Germiyanoğuları Zamanında, Kütahya
302 Okunma.
24 Ocak 2020
ANADOLU BEYLERBEYİ ve VALİLERİ
207 Okunma.
27 Aralık 2019
HÜKÜMET KONAĞI
281 Okunma.
17 Aralık 2019
1842-1843 Kütahya Şehir Merkezinde Müslüman Nüfus
293 Okunma.
19 Kasım 2019
PAŞAM SULTAN TÜRBESİ
316 Okunma.
04 Kasım 2019
Feridun Nafiz Uzluk’un Murat Sabri Ergun’a Mektupları:
299 Okunma.
23 Ekim 2019
Redif Askerleri, Kütahya Ordusu
708 Okunma.
12 Eylül 2019
Kütahya’da Eşkal ve Meslekler
490 Okunma.
23 Ağustos 2019
Lakaplar ve Aile Sülale Adları
624 Okunma.
10 Ağustos 2019
Gençname
396 Okunma.
28 Temmuz 2019
Hayvanlarda Görülen Hastalıklar/2 Mart 1889
339 Okunma.
06 Haziran 2019
Osmanlı İmparatorluğu Anadolu Beylerbeyi Olan Kütahya Şehrinde Yaşanan İklim Sorunlarının Tarım ve Temel İhtiyaç Maddelerinde Yoksunluk Yaşanma Olayı
1580 Okunma.
22 Mayıs 2019
Kütahya Meşahiri Yahya Efendi
461 Okunma.
09 Mayıs 2019
Sevr Anlaşması Sonrası Kurtuluş Savaşı ve Kütahya
579 Okunma.
23 Nisan 2019
Kütahya'da Gayri Müslüm Halkla Yapılan Maden Mutabakatı
639 Okunma.
15 Nisan 2019
ŞEYHİ’NİN KENZÜL – MENAFİ TIP RİSALESİNDE GEÇEN KÜTAHYA BEYLERBEYİ YÖRESEL YEMEKLERİ
439 Okunma.
03 Nisan 2019
Hekim Sinan - 1
528 Okunma.
03 Nisan 2019
Abdurrahman Necati Kara’a (1932-25.01.1997)
660 Okunma.
28 Mart 2019
10 Ağustos 1838 Kütahya Şehri İlgili Belge
558 Okunma.
18 Mart 2019
AHMET ASIM EFENDİ
442 Okunma.
05 Mart 2019
Hüdavendigar Müşirine, 23 Aralık 1845 Tarihli Belge
424 Okunma.
05 Mart 2019
EBELERİN HACI ABDULLAH ÖZPAK EFENDİ (ALO PAŞA CAMİİ İMAMI)
810 Okunma.
31 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA- 2.BÖLÜM
654 Okunma.
13 Ocak 2019
SEYAHATNAMELERDE KÜTAHYA-1. Bölüm
1147 Okunma.
03 Ocak 2019
30 Aralık 1915 Tarihinde Bir Müslüman Kadına Beş Ermenin Saldırmasıyla İlgili Belge
676 Okunma.
14 Aralık 2018
KÜTAHYA’DA SON OSMANLILAR- PESENDİ HACI ALİ DEDE (1841-1913)
906 Okunma.
07 Aralık 2018
Abdurrahman KARAA’nın Kütahya’ya En Büyük Hediyesi: “KÜTAHYA PORSELEN”
1272 Okunma.
20 Kasım 2018
Kütahya'daki Son Osmanlılar MUSTAFA HAKKI YEŞİL (MUALLİM)(1905-29.02.1986)
716 Okunma.
20 Kasım 2018
Ressam Ahmet Yakupoğlu (Kasım 1920- 2 Ekim 2016)
816 Okunma.
31 Ekim 2018
Kütahyalı Alim Ve Fazıl Kişiler - Altıntaşlı Hacı Mehmet Efendi (Günaydın) (1897-17.02.1975)
780 Okunma.
27 Ekim 2018
Şeyhi’nin Kenzül-Menafi Tıp Risalesi
694 Okunma.
09 Ekim 2018
Kütahyalı Sanatkarlar, Askeri Ve Mülki Erkan - MÜNİR NURETTİN SELÇUK (1900- 27.04.1981)
667 Okunma.
Haber Yazılımı